Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la pàgina web  www.and.immo , d’ara endavant “la web”, del qual és titular i propietària “Atípic S.L.U.”, societat radicada al Principat d’Andorra inscrita al Registre de societats del M.I. Govern d’Andorra el dia 28 de juliol de 2016 sota el núm. 16504, llibre S-250, folis 41 a 50, amb NRT L-711613-N, radicada a Carrer Manel Cerqueda i Escaler número 4-6, AD700 Escaldes-Engordany, Tel. +376 811 313 , d’ara endavant “La Propietària”.

La informació continguda en la web és la vigent en la data de l’última actualització, i la propietària no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la web, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquesta web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la web i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l’ús que l’usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en la web. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines i de la web. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la web.

Tots els elements que apareixen en la web, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat d’ “Atípic S.L.U.” o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública de la web sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris de la web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

L’accés i la utilització de la web impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.